Miljöpolicy

 • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav enligt Miljörådets kriterier för kemisk-tekniskaprodukter.
 • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter. Vi strävar också efter att släppa ut mindre kemikalier.
 • Att företaget skall arbeta i förebyggande syfte.
 • Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp.
 • Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
 • Vi väljer miljöbilar, om vi ska byta ut våra befintliga bilar samt försöker minimera antalet resor och liknande.
 • Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
 • Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.
 • Vi ställer också miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.
 • Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete!
Miljö är något som vi värnar om, både när det gäller naturen och våra anställdas arbetsmiljö. Vår tankegång är att naturen är ett kretslopp, det vi lånar idag måste naturen få tillbaka imorgon..